طراحی و تهیه دفترچه محاسبات طراحی فونداسیون سازه ها و ماشین آلات سنگین صنعتی
شامل:
۱-مشخص کردن استانداردها، آیین نامه ها و مرجع های طراحی
۲-آنالیز مطالعات ژئوتکنیک دریافتی از آزمایشگاههای معتبر (نظیر آزمایشگاه وزارت راه جکهوری اسلامی ایران)
۳-محاسبه مدول عکس العمل بستر و محاسبه ضریب خاک در سطح فونداسیون بکمک ریپورتهای ژئوتکنیک
۴- انتخاب نوع و تیپ فونداسیون
۵-آنالیز و طراحی شمع: مقدار بار در کشش و فشار، تغییر مکان، تعیین ماکزیمم مقاومت، محاسبه سطح مقطع، نمودار لنگر خمشی و بارمحوری بصورت سه بعدی
۶-کنترل نشست پی
۷-محاسبه تنش تحت بار مرده
۸-محاسبه تنش تحت بار زلزله
۹-محاسبه تنش تحت بار باد برای سازه های بلند نصب شده در فضای باز
۱۰-محاسبه لنگر خمشی برآیند وارد بر سازه
۱۱-محاسبه نیروهای برشی در مقطع
۱۲-محاسبه میلگردهای فولادی و آرماتورهای فونداسیون
۱۳-کنترل برش پانچ شمع
۱۴-مدلسازی در نرم افزار PLAXIS و تهیه نمودارهای و گرافهای سه بعدی و ترکیب رنگ تنش و جابجایی و ضریب اطمینان طراحی