بازرسی ابعادی و کنترل چشمی جوش قرقره های ساخته شده برای کارخانه مس

روز شنبه مورخ ۱۷ مهرماه ۹۵ ، بازرسی ابعادی و کنترل چشمی جوش قرقره های ساخته شده برای رول لوله های مسی در کارخانجات مس، توسط تیم بازرسی فرادانا به انجام رسید.

Read More